scroll

Disclaimer

1. Definities en opmaakgebied

Elk bezoek aan de website aldrin.agency en het gebruik daarvan, is onderworpen aan deze wettelijke vermeldingen. Het bezoek en gebruik van de website houdt automatisch in dat u deze wettelijke vermeldingen aanvaardt. Indien U deze vermeldingen en voorwaarden niet aanvaardt, dient u de website onmiddellijk te verlaten. Voor de verdere toepassing van deze Wettelijke Vermeldingen zal naar u worden verwezen met de termen ‘U’, ‘Uw’ of ‘Bezoeker’.Alle klanten, contacten en prospecten zullen we hieronder benoemen als ‘relaties’. Aldrin behoudt zich het recht voor om deze wettelijke vermeldingen op elk ogenblik te wijzigen. Het is dan ook aanbevolen deze disclaimer regelmatig te consulteren.

2. Informatie over ALDRIN AGENCY

Deze website wordt beheerd en uitgebaat door Aldrin Agency met een maatschappelijke zetel aan de Montignystraat 157-159, 2018 Antwerpen, België. Aldrin Agency is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0564 844 262 en draagt als BTW-identificatienummer BE 0564 844 262.

3. Contact

Aldrin is een marketing- en communicatiebureau. Je kan ons contacteren via Aldrin Agency, Montignystraat 157-159, 2018 Antwerpen, Tel.: + 32 3 216 57 30. Voor algemene vragen kan u Aldrin bereiken via het volgende e-mailadres: hello@aldrin.be.

4. Beschrijving en doel van de website

Met deze website biedt Aldrin u in essentie het volgende aan: • Informatie over de aangeboden diensten van Aldrin; • Een overzicht van klanten in de portefeuille van Aldrin, voorzien van detailinformatie over gerealiseerde diensten; • Een overzicht van gerealiseerde projecten en activiteiten door Aldrin, voorzien van detailinformatie over deze realisaties en onze activiteiten als marketing- en communicatiebureau; • Een communicatieplatform tussen u en Aldrin, waar u informatieverzoeken kan delen en op verschillende wijzen contact op kan nemen met Aldrin; • Verschillende digitale diensten waarmee Aldrin u op de hoogte wil brengen van haar diensten als marketing- en communicatiebureau.

5. Inbreuk op voorwaarden

Indien u inbreuk maakt op deze voorwaarden of de website gebruikt voor ongeoorloofde of onwettige doeleinden, dan kan Aldrin u de toegang ontzeggen zonder voorafgaande mededeling.

6. Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Aldrin of rechthoudende derden. Door gebruik te maken van deze website van Aldrin erkent u uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van Aldrin. Deze website wordt beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht, het recht betreffende softwareprogramma’s en het databankenrecht. Dat geldt onder andere voor de lay-out, teksten, logo’s, illustraties en foto's, maar ook voor de vormgeving van de website. Elke kopie of reproductie of andere vorm van gebruik of exploitatie van het geheel of een gedeelte van deze website, is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Aldrin.

7. Aansprakelijkheid

De volledige aansprakelijkheid van Aldrin beperkt zich tot eventuele rechtstreekse schade, met uitsluiting van enige onrechtstreekse schade. Onder onrechtstreekse schade kan u onder andere denken aan winstderving, commercieel verlies, verhoogde kosten, verlies van gegevens, verlies van een kans, tekorten of elke andere vorm van onrechtstreekse schade. In elk geval wordt de totale eventuele schade waarvoor Aldrin aansprakelijk kan worden gesteld beperkt tot 1.000 euro. Daarnaast kan u Aldrin niet aansprakelijk stellen voor schade die inherent is aan het gebruik van internet, zoals bijvoorbeeld een onderbreking van de beschikbaarheid of een virus. Aldrin kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, in het bijzonder als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

8. Hyperlinks naar inhoud van derden

In bepaalde rubrieken bevat Aldrin.BE hyperlinks naar inhoud die van derden uitgaat of naar websites die beheerd worden door derden. Aldrin is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit en accuraatheid van de inhoud van deze websites. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. De uitbaters van die websites zijn de enige verantwoordelijken betreffende het naleven van de wetgevingen en reglementeringen in verband met de producten en diensten die ze aanbieden op hun website. Ook voor wat betreft de bescherming van de consument, verkoop op afstand, wetgeving in verband met prijzen en andere relevante regelgevingen.

9. Wet van toepassing en rechtspraak

Voor elk eventueel geschil dat voortvloeit uit het gebruik van Aldrin.BE is de Belgische wet van toepassing. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.